PRERAG, združenie - Prešovská rozvojová agentúra

Vitajte na stránke Prešovskej rozvojovej agentúry

Hlavným poslaním Prešovskej rozvojovej  agenúry - PRERAG, združenie, je podpora rozvoja regiónov v PSK s cieľom znižovania vnútorných disparít  v regióne. Snahou je využívať technické a ľudské kapacity agentúry na pomoc žiadateľom pri uchádzaní sa o finančné zdroje z fondov Európskej únie a to prostredníctvom asistencie pri  tvorbe a realizácii projektov formou konzultácií, školení, informačných kampaní a odborných seminárov zameraných na jednotlivé Operačné programy NSRR. Cieľom je aj správna orientácia žiadateľov na výzvy  a vytváranie efektívnych a trvalo udržateľných partnerstiev vo všetkých kategóriách.

 

Prešovská rozvojová agentúra je členom

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky ISRRA - Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr The International Visegrad Fund Program celoživotného vzdelávania Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky Regionálne vzdelávacie centrum Prešov