PRERAG, združenie - Prešovská rozvojová agentúra

Projekty old

V tejto sekcii sa nachádzajú informácie o ukončených projektoch, ktorých sme súčasťou

 

Obec Kvakovce
Cezhraničné stretnutia kultúry medzi Slovákmi a Poliakmi, partner Uscie Gorlickie

Projekt bol zameraný na vzájomné poznávanie kultúrneho dedičstva, vzdelávanie v oblasti cezhraničnej spolupráce zameranej na rozvoj kultúry, cestovného ruchu a prípravy follow up projektu.

 

Znaki Pogranicza 2013 - Vedúci partner Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sztuki Pogranicze
PRERAG, združenie - cezhraničný partner

Cieľom projektu bola podpora kreatívnych schopností mladých výtvarníkov, výmena skúseností medzi organizátormi výtvarných podujatí, realizácia spoločného výtvarného plenéru a realizácia výstavy prác zúčastnených autorov.

 

Kýchanie mozgu - Brain Sneezing

Medzinárodná súťaž a výstava kresleného humoru, spojená s odbornými seminármi pre záujemcov o kreslený humor, art marketing a arte terapiu.
Partneri: MOK Nowy Targ, Česká unie karikaturistů, SL Trade Nyíregyháza, Nadácia Korenspondent Užhorod, RECOOP HST Consortium Budapest

 

Otvorené Pieniny

Rozvoj bezbariérového turizmu, OZ Parnassius Veľký Lipník. Projektové aktivity boli zamerané na spracovanie auditu príležitostí pre rozvoj bezbariérového turizmu v oblasti Pieniny, vzdelávacie aktivity podporujúce marketing a príprava on line databázy dostupných ubytovacík a kultúrnych zariadení, kultúrnych pamiatok a turistických trás.

Intezifikacia separováneho zberu v meste Vranov nad Topľou
Akadémia vzdelávania Vranov nad Topľou

Zvyšovanie citlivosti verejnosti k životnému prostredia mesta, podpora triedenia odpadu formou vzdelávania a realizácie eventov

 

BOTH Bridge of Traditional Handicrafts

Medzinárodný projekt zameraný na zachovávanie kultúrneho dedičstva s dôrazom na ľudové remeslá . Príprava spoločných medzinárodných workshopov a vzdelávania NGO na miestnej úrovni.

 

MAPDOT Move and Pull down the Wall

Medzinárodný projekt s cieľom rozvinúť spoluprácu organizácii, ktoré sa venujú ľuďom s telesným i mentálnym postihnutím.
Dôraz je kladený na inovatívne možnosti v arte terapii, využitíe športových a kultúrnych aktivít a zapojenie cieľových skupín do mediálnej prezentácie

 

Pandorina skrinka, Záujmové združenie žien MYMAMY, Prešov

Donor: ŠF ESF / SORO FSR
Pozícia v projekte: dodávateľ aktivít: FEMFEST; prevencia na stredných školách; spracovanie databázy a siete organizácii; vypracovanie dotazníka a vyhodnotenie
Výstup: Správa (výtlačok), fotodokumentácia, Databáza
Termín: 03/2011- 02/2012
Popis /Cieľ: Zvyšovať dostupnosť a kvalitu služieb starostlivosti v ZZŽ MyMamy a tým vytvoriť predpoklady pre bezpečný domov a život každému jedincovi v rodine.
Kompletné spracovanie žiadosti o NFP a pri realizácii monitorovanie projektu.
Pozn. Projekt vyhral v roku 2013 celoslovenské kolo Prevencia proti kriminalite a násilným činom a postúpil do európskeho kola.

 

Nie tradičná škola, ale škola s tradíciou, SSOŠ Mladosť

Donor:  ASFEU, ŠF ESF
Pozícia: Dodávateľ vzdelávacích aktivít – Kurz: zahraničné kuchyne ( Ukrajina, Poľsko, Japonsko a Taliansko)/ zahraniční kuchári a ich príprava 10 tich jedál na DVD; Kurz: motivácia a podpora rastu pedagógov a odorných zamestanncov praxe.
Termín: 3/2013 – 06/2013
Popis: Projekt bol zameraný na vznik nových odborných predmetov a nový spôsob výučby. Boli vytvorené didaktické pomôcky, prezentácie i odborné texty, ktoré sú umiestnené na e-learingovom portáli. Portál vytvorí predpoklady pre vzdelávanie študentov v prípade neprítomnosti v škole, zároveň poskytne budúce možnosti individuálneho, externého a dištančného štúdia v škole. Pracovný trh a pohyb ľudí vyžaduje potrebu zmien v stravovacom systéme. Reakciou na túto zmenu je nevyhnutnosť, nutnosť vytvorenia nového predmetu,, Zahraničná kuchyňa“ s prvkami bilinguálneho vyučovania odborných predmetov a preškolenia pedagogických zamestnancov špecializovanými zahraničnými lektormi. Boli vytvorené nové špecializované laboratóriá - gastronomické, someliérske, ktoré vychádzajú z progresívneho a rýchleho pokroku v gastronomických a hotelových technológiách u nás a v zahraničí.

 

Úplne od začiatku a samostatne, ZZŽ MyMamy

Donor: ŠF ESF, SORO FSR
Termín:  10/2012 - 12/2013
Popis / Cieľ: Zvýšenie šance na ekonomické osamostatnenie sa klientiek ZZZ MyMamy prostredníctvom samopodnikania a zabezpečenie nových služieb v Podnikateľskom inkubátore.
Spracovanie kompletnej žiadosti o NFP a manažérske riadenie projektu počas implementácie
Pozícia: projektový manažment

 

Komplexnejšie zručnosti, vyššia profesionalita, permanentné vzdelávanie – cesta k lepšej mediálnej komunikácii, Privatpress, s.r.o.

Donor: SORO SIA, ŠF ESF
Termín: 03/2011 -10/2013
Popis / Cieľ: Rozvoj firmy, adaptabilita zamestnancov, zvýšenie odborných zručností zamestnancov, konkurencieschopnosť na mediálnom trhu, zlepšenie technického vybavenia.
Spracovanie kompletnej žiadosti o NFP a manažérske riadenie počas implementácie projektu
Pozícia: projektový manažment

 

Moderná škola + kreatívny a tvoriaci pedagóg = úspešný a vzdelaný žiak, Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov

Donor: ASFEU, ŠF ESF
Termín: 09/2012 -08/2015
Popis / Cieľ: Inovácia a modernizácia výučby na základnej škole podporujúca rozvoj ľudských zdrojov pre potreby trhu práce v 21. storočí.
Spracovanie kompletnej žiadosti o NFP a manažérske riadenie počas implementácie projektu
Pozícia: manažment monitoringu

Späť na zoznam

CESTA, Nadácia Alexandra Eckharta, Košice

Donor: SORO FSR, ŠF ESF
Termín: 07/2010 – 06/2012, neukončené zúčtovanie
Popis / Cieľ: Zlepšenie prístupu marginalizovaných rómskych komunít a nezamestnaných bez vzdelania na trh práce pomocou inovatívnej metódy vzdelávania rómskych asistentov.
Odborné poradenstvo pri zúčtovaní a odstraňovaní nedostatkov pri ukončení projektu, zastupovanie na rokovaniach so SORO FSR.

 

Cartoons Slovakia

kresleného humoru, podporiť lepšiu informovanosť o slovenskej kultúre a rozšíriť možnosti
spolupráce so zahraničnými partnermi. Predstaviť odbornej i laickej verejnosti v a Centije Čierna Hora
tvorbu slovenských autorov kresleného humoru a podporiť kultúrnu spoluprácu Slovenska s ďalšími
krajinami.


http://www.cetinje-mojgrad.org/?p=15021


http://cetinjskilist.com/index.php/kultura/item/38-izlozba- slovacke-karikature- pred-publikom- radovi-10- autora


https://www.youtube.com/watch?v=ZsQ9KzkZdRs


http://www.cartoongallery.eu/englishversion/news/

 

Humoroterapia

Zámerom projektu je vytvoriť systém rotujúcich výstav kresleného humoru v netradičných
bezbariérových priestoroch, umožniť jeho dostupnosť aj pacientom a zdravotne znevýhodnenému
publiku, prezentovať tvorbu profesionálnych európskych a svetových autorov a sprostredkovať ich čo
najväčšiemu počtu návštevníkov . Cieľ - zvýšiť informovanosť verejnosti o tvorbe výtvarníkov,
karikaturistov, realizovať workshop na tému: „Socioterapia a kreslený humor“ a neformálne
vzdelávacie podujatia – diskusné fóra odborníkov so študentmi o využívaní humoru v kultúrnej a
sociálnej práci v socioterapii a arteterapii. Kreslený humor je citlivou sociologickou sondou do
prostredia formujúceho i deformujúceho jednotlivca a spoločnosť, prináša reflexiu znepokojujúcej
doby s jej problémami a prináša terapeutický, katarzný efekt. Galéria Kýchania mozgu - jediná na
Slovensku, pravidelne predstavuje kreslený humor popredných svetových autorov , sa sústreďuje na
formovanie kultúrnych potrieb a neformálne vzdelávanie publika. Ponúka alternatívu voči tradičnej
forme prezentácie výtvarného umenia a kvalitu a originalitu kresleného humoru ako opozíciu voči
bulvarizácii kultúry.

 

http://www.cartoongallery.eu/englishversion/news/

http://www.cartoongallery.eu/novinky/


http://slovensko.rtvs.sk/clanky/kultura/130127/humoroterapia-vystava-vtipov

Späť na zoznam

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky ISRRA - Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr The International Visegrad Fund Program celoživotného vzdelávania Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky Regionálne vzdelávacie centrum Prešov