O nás

Prešovská rozvojová agentúra (skratka PRERAG) vznikla v roku 2007 z iniciatívy expertov dlhodobo pôsobiacich v oblasti regionálneho rozvoja, vzdelávania a podpory zamestnateľnosti ľudských zdrojov  a budovania partnerstiev v regióne. Všetci  sú akceptovaní  inštitúciami pôsobiacimi v Prešovskom kraji, resp. na celonárodnej úrovni, pretože majú dlhoročné skúsenosti s prácou v oblasti regionálnej politiky, politiky zamestnanosti,   hospodárskej, v oblasti vzdelávania a spolupráce. Agentúra a jej experti sa podieľa na príprave a tvorbe regionálnych a lokálnych stratégií a dokumentov, podporujúcich regionálnu prosperitu pomocou nástrojov, dostupných na území SR. Okrem toho sa agentúra podieľa svojou činnosťou na využívaní dostupných finančných zdrojov ( ŠF, štátne dotácie, NFM, súkromné granty a pod.). Experti sú často členmi riadiacich tímov v projektoch a taktiež hodnotiteľmi projektov.

V roku 2016 sa naša agentúra podieľala ako líder pracovnej skupiny na spracovaní Akčného plánu pre najmenej rozvinutý okres Sabinov, ktorý bol schválený Vládou SR dňa 22.8.2016 na výjazdovom zasadnutí v Sabinove. Po schválení dokumentu sme skoro rok koordinovali  realizačné procesy dokumentu a zriadenie Centra manažmentu podpory.