Návrh Memoranda o porozumení medzi vládou SR a Komorou mimovládnych neziskových organizácií /MNO/ bol hlavnou témou 24. zasadnutia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré jej predseda – minister vnútra Roman Mikulec – zvolal a viedol v on-line priestore v utorok 1. decembra 2020.

 
 

Návrh Memoranda o porozumení medzi vládou SR a Komorou mimovládnych neziskových organizácií  /MNO/ bol  hlavnou témou 24. zasadnutia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré jej predseda – minister vnútra Roman Mikulec – zvolal a viedol v on-line priestore v utorok 1. decembra 2020.

Šéf rezortu vyzdvihol pomoc mimovládnych neziskových organizácií v súvislosti s praktickými opatreniami boja proti pandémii na celom Slovensku, obzvlášť u najrizikovejších skupín obyvateľstva.

„Spolupráca verejného a občianskeho sektora musí byť stále, aj v čase krízy, základnou podmienkou budovania demokratickej, spravodlivej a dobrej spoločnosti,“ povedal Roman Mikulec.

Mimovládky podľa jeho vyjadrenia neúnavne vypomáhali tam, kde štátu či samospráve chýbali kapacity. Zvlášť ocenil Platformu dobrovoľníckych centier a organizácií a jej manuál zapájania dobrovoľníkov do aktivít – napríklad v domovoch sociálnych služieb či vzdelávacích inštitúciách, kde nezištne a častokrát v prvej línii poskytujú pomoc v zložitých podmienkach.

Minister taktiež vyzdvihol flexibilný postup Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Komory MNO pri príprave pomoci v rámci programu REACT EU:  ide podľa neho o výborný príklad dobre stanovených priorít a opatrení na efektívne čerpanie verejných zdrojov na boj proti pandémii COVID-19.

 Memorandum o porozumení

Dôležitým bodom 24. zasadnutia rady bolo Memorandum o spolupráci medzi vládou SR a Komorou MNOPo neúspešných snahách podpísať memorandum s predchádzajúcimi vládnymi stranami od roku 2013 bude memorandum prejavom porozumenia a dialógu, ktorý naštartuje intenzívnejšiu spoluprácu medzi vládou SR a mimovládnymi neziskovými organizáciami. 

 Partnerská dohoda

Ďalším bodom programu bola príprava nového programového obdobia eurofondov na roky 2021-2027. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravilo priority Partnerskej dohody, ktorá ráta s rozdelením 13 miliárd eur. Pod záštitou MIRRI SR prebiehajú národné konzultácie k jednotlivým témam eurofondov. Ako pripomenul minister  Roman Mikulec, partnerská spoluúčasť a expertízy mimovládneho sektora musia byť súčasťou nielen nastavenia, ale aj čerpania tejto historicky bezprecedentnej finančnej príležitosti pre našu krajinu. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pripraví on-line prezentáciu venovanú doterajším aktivitám pri príprave Partnerskej dohody.

S pozdravom

Ing. Lujza Ďuricová
projektová manažérka 

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO 

web: www.rranovozamocko.sk
mail: duricova@rranovozamocko.sk  
sídlo: J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky