Informácia o čerpaní EÚ fondov k 31.12.2020

Čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov III. programového obdobia 2014 – 2020 (bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka). Z celkového záväzku 10 operačných programov programového obdobia 2014 – 2020 (13 783,36 mil. EUR) boli k 31.12.2020 schválené prostriedky vo výške 5 468,19 mil. EUR (za zdroj EÚ), čo predstavuje čerpanie na úrovni 39,67 %.  Viac informácii nájdete v tlačovej správe.