Pracovné stretnutie zástupcov Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

Dňa 24.1.2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie  zástupcov Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr v Dolnom Smokovci. Hlavnou témou bola príprava na stretnutie so zástupcami sekcie regionálneho rozvoja pri Úrade vicepremiéra Vlády SR za účelom prezentácie záujmu aktívneho sa zapojenia existujúcich odborných kapacít pôsobiacich  v samosprávnych krajoch. 
 
Program rokovania:
  1.  Otvorenie, aktuálne otázky regionálnej politiky
  2.  Pozícia  IS RRA  k príprave politiky súdržnosti 2020+ (aktuálne informácie, návrhy,  diskusia)
  3. Spolupráca s SK8 – zástupcami VÚC (zámery spolupráce v oblasti  regionálneho rozvoja, príprava programových dokumentov, budovanie kapacít na regionálnej úrovni, spoločenský zodpovedné verejné obstarávanie – sociálne a zelené obstarávanie, trhové konzultácie a pod.) 
  4. Príprava stretnutia s GR sekcie RR UPVII Ing. Matejom Puzderom, PhD. na deň  4.2.2020
  5.  Diskusia
  6.  Rôzne 
  7. Záver