PRERAG, združenie - Prešovská rozvojová agentúra

O nás

Prešovská rozvojová agentúra – PRERAG, združenie  vznikla v roku 2007 z iniciatívy expertov dlhodobo pôsobiacich v oblasti regionálneho rozvoja, vzdelávania a podpory zamestnateľnosti ľudských zdrojov a budovania partnerstiev v regióne. Všetci sú akceptovaní inštitúciami pôsobiacimi v Prešovskom samosprávnom kraji, pretože majú dlhoročné skúsenosti s prípravou, implementáciou a hodnotením projektov z predvstupových a štrukturálnych fondov, ale aj v oblasti vzdelávania, konzultácií a komunikácie s cieľovými skupinam.

Experti a ďalší spolupracujúci odborníci a projektoví manažéri majú skúsenosti aj s prácou Technickej asistencie pri MVRR SR, MH SR, MPSVR SR a MŠ.

PRERAG, združenie bol založený podnikateľskými subjektami IBEKO Prešov s.r.o., EkoArch s.r.o. a MVO IOK Homo, homini, Slovensko – japonská spoločnosť pre spoluprácu a priateľstvo, IBEEX, s.r.o., ABSOLVÓ, s.r.o. Okrem toho má naše združenie dlhodobé zmluvy o spolupráci s verejnou správou, ako obec Doľany, mesto Hanušovce nad Topľou, obec Chminianske Jakubovany, ZZŽ MyMamy; je členom Partnerstva sociálnej inklúzie subregiónu Šariš a súčasťou Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA) pri MDVaRR SR. Experti pracujúci pre združenie sú členmi expertných skupín a komisií na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Prešov, UPSVaR Prešov a sú hodnotiteľmi v SORO pri jednotlivých ministerstvách zabezpečujúcich plnenie OP v rámci NSRR na obdobie 2007 - 2013.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky ISRRA - Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr The International Visegrad Fund Program celoživotného vzdelávania Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky Regionálne vzdelávacie centrum Prešov